INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KIZ ERGENLERDE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE DUYGUSAL ZEKÂ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada kız ergenlerin teknoloji bağımlılığı ile duygusal zekâları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde planlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Malatya il merkezinde lise eğitimine devam eden kız ergenler oluştururken evren içerisinden uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 170 kız ergen örneklem grubunu oluşturmaktadır. Araştırma süresince kız ergenlere “Teknoloji Bağımlılığı” ve “Rotterdam Duygusal Zekâ” ölçekleri ile kişisel bilgi formundan oluşan veri toplama araçları uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kız ergenlerde teknoloji bağımlılığı ile duygusal zekâ arasında negatif ilişkiler bulunduğu görülmüştür. Bulgular doğrultusunda araştırmacılara, ailelere ve eğitimcilere yönelik önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Teknoloji bağımlılığı, Duygusal zekâ, Kız ergenler.

References