INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OECD ÜLKELERİNDE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN İHRACATININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİNİN PANEL TAHMİNİ

Ekonomik büyümenin uzun dönem belirleyicilerinden olan teknoloji düzeyi, gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkeleri yakalamasında önemli bir etkendir. Gerek bölgesel kalkınma gerekse ekonomik büyüme için yüksek teknolojili ürün ihracatı önem taşımaktadır. Yüksek teknolojili ürün ihracatı toplam katma değeri artırmaktadır. Çalışmamızda 1989-2015 yılları arasında seçilmiş 14 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkesi için ekonomik büyüme ile yüksek teknolojili ürün ihracatının arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı test edilmiştir. Modele büyüme oranını etkileyen yatırım, doğrudan yabancı yatırımlar gibi değişkenler açıklayıcı değişken olarak eklenmiştir. Diğer taraftan yüksek teknolojili ürün ihracatını etkileyen patent sayısı kontrol değişkeni olarak modele eklenmiştir. Model sonuçlarına göre yüksek teknolojili ürün ihracatı ile ekonomik büyüme arasında pozitif ilişki bulunmaktadır. Yüksek teknolojili ürün ihracatında meydana gelen bir birimlik artış ekonomik büyüme oranında  %0.0044’lük artışa neden olmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlar ve sabit sermaye oluşumunun ekonomik büyümeye pozitif katkısı bulunmaktadır.Keywords
Yüksek Teknolojili İhracat, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi

References