INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu araştırma, meslek yüksekokulu öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak bireylerin psikolojik sağlamlığını ölçmek amacıyla Smith ve ark. (2008) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Doğan (2015) tarafından yapılan Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ, The Brief Resilience Scale) kullanılmıştır. Ölçek Kocaeli Üniversitesine bağlı özel güvenlik ve koruma programında öğrenim gören 90 öğrenciye uygulanmış ve veriler SPSS 16 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin psikolojik sağlamlıklarının orta düzeyde olduğu ve cinsiyet, yaş, anne-baba eğitim durumu, kardeş sayısı ve gelir durumu değişkenlerine göre istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuşturKeywords
Özel Güvenlik , Psikolojik Sağlamlık, Meslek yüksekokulu

References