INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAYINLANAN MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK İNCELENMESİ: DERGİ PARK AKADEMİK ÖRNEĞİ

Bu çalışmada, girişimcilik eğitimi konusu ile ilgili yapılmış yayınların yapısal olarak sınıflandırılması amaçlanmıştır. Elde edilecek yayınların yapısal olarak sınıflandırılmasında; “yazar sayısı”, “yazarların sıralaması ve unvanlarına göre dağılımı”, “yazarların çalıştıkları kurumlar”, “yıl”, “anahtar kelime sayısı”, “anahtar kelimelerin dağılımı”, “yazım dili”, “sayfa sayısı”, “yerli atıf sayısı”, “yabancı atıf sayısı”, “toplam atıf sayısı” ve “örneklem” parametreleri kullanılmıştır. Bu araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemi belirlenmiştir. Veri toplama tekniği ise doküman tekniği olarak tercih edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde kullanılan istatistiki teknik/analiz içerik analizidir. Araştırmanın sonucunda bazı bulgular elde edilmiştir. Yayınların ½’si iki ve ¼’ü tek yazarlıdır. Birinci sırada en fazla “Doktor Öğretim Üyesi” unvanı ve ikinci sırada en fazla “Araştırma Görevlisi” unvanı kullanılmıştır. Yayınlarda en fazla katkı sunan araştırmacıların unvanları Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent Doktor şeklindedir. Bu konu üzerine yapılan yayınların yıllara göre dağılımı 2009-2019 yılları arasındadır. Yayınlarda en fazla (½) iki ve (1/3) üç anahtar kelime kullanılmıştır. En fazla kullanılan anahtar kelimeler içinde ilk üç sırada “girişimcilik, girişimcilik eğitimi, girişimcilik eğilimi” yer almaktadır. Yayınlardaki ortalama sayfa sayısı 17’dir. 46 çalışmada kullanılan toplam yerli atıf sayısı 768 ve ortalama kullanılan yerli atıf sayısı 17’dir. Yayınlarda kullanılan toplam yabancı atıf sayısı ise 881 olup ortalaması 19’dur. Yayınlarda yabancı atıflar yerli atıflardan fazla olduğu görülmektedir. Yayınlarda kullanılan toplam atıf sayısı 1649 olup ortalama toplam atıf sayısı 36’dır. Yayınlardaki hedef kitleler; üniversite öğrencileri (21), yetişkin (10), doküman (13), yetişkin ve üniversite öğrencileri (1) ve lise öğrencisi (1) şeklinde bir dağılım göstermektedir.Keywords
Girişimcilik Eğitimi, Bibliyometrik, Dergi Park Akademik

References