INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE VE AVUSTRALYA VERGİ SİSTEMLERİNİN SOSYOEKONOMİK YÖNDEN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Bu çalışmada Avustralya ve Türk Vergi Sistemlerinin sosyoekonomik yönden karşılaştırılmalı analizi yapılarak her iki ülkenin vergi sistemlerinin sosyoekonomik görünümleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Avustralya, dünyanın en yüksek yaşam standardına sahip, kişi başına düşen milli geliri çok yüksek olan bir ülkedir. Aynı zamanda dünyada en yüksek asgari ücretin uygulandığı bir ülkedir. Bir ada ülkesi olan Avustralya çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Türkiye ile tarihi bağları çok eskilere dayanmakta, ekonomik ve ticari ilişkileri her geçen gün artarak gelişmektedir. Her ne kadar Türkiye, Dünya Bankasının yayımladığı en çok ilerleme kaydeden 10 ülke arasında gösteriliyor olmasına rağmen Avustralya’nın oldukça gerisinde kalmıştır.

Avustralya, 1 Temmuz 2000 yılında yeni vergi sistemini uygulamaya geçirmiş, vergi idaresinin topluma güven verici bir anlayışla hareket etmesini sağlamış ve vergicilikte yeni teknolojiler geliştirmiştir. Türkiye de sürekli vergi reformlarıyla vergi sistemini en iyi seviyeye getirmeye çalışmış ve vergicilikte yeni teknolojiler geliştirerek vergi idaresinin tam otomasyonunu sağlamıştır. Gerek vergi yönetimi gerekse vergi teknolojisinde attığı adımlar ülkeyi modern vergi sistemi uygulayan ülkeler arasında önemli bir yere taşımıştır. Ancak ekonomik büyüme ve toplumsal refah göstergeleri açısından Avustralya ve OECD ülke ortalamalarının çok gerisinde kalmakta ve gelişmekte olan ülkeler kategorisinde değerlendirilmektedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal şartlar bu duruma yol açmıştır.

Türkiye’de yüksek enflasyon olgusu, işsizlik ve borç oranları, düşük büyüme oranları ve adil gelir dağılımını sağlamada yetersizlik olgusu, dolaylı vergi oranlarının yüksek oluşu ve vergi yapısında aksaklık sorunları devam etmektedir. Avustralya’da ise düşük enflasyon, düşük işsizlik oranları, yüksek büyüme oranları ve adil gelir dağılımını sağlamada yeterlilik olgusu söz konusudur.

Yapılan çalışmada edinilen verilere göre, Avustralya, vergi sistemini daha düzgün yönetebilen, dolayısıyla sosyoekonomik yapısını daha olumlu yönde etkileyen bir vergi yapısına sahip, gelişmiş bir ülkedir. Türkiye de modern vergi sistemlerinin uyguladığı vergileri uygulayan bir ülkedir. Ekonomik, hukuki, siyasi durumundan kaynaklı sorunlarını, hükümetlerin uygulayacağı etkin mali, sosyal ve ekonomik politikalarla aşabilirse, vergi sistemi ve vergi yapısından kaynaklı sorunlarını da aşabilecektir.Keywords
Avustralya Vergi Sistemi, Türk Vergi Sistemi, Sosyoekonomik Görünüm

References