INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İNSANİ BİLİMLERDE YENİ BİR YAKLAŞIM: (ANTİ) MİLİTARİZM ÇALIŞMALARI

Militarizm çalışmaları ve anti-militarist hareketler özellikle 20. yüzyılda cereyan eden dünya savaşlarının küresel çapta yıkıcılığının da etkisiyle akademide pek çok sosyal bilimci tarafından incelenmektedir. Militarizmin sebepleri, motivasyonları, etkisi ve sonuçları başta ülkelerin siyasi tarihleri olmak üzere askeri ve iktisadi pratikleri üzerinden irdelenmektedir. Özellikle güç, iktidar ve sermayenin jeopolitik düzlemde militarist zihniyetle nasıl şekillendirildiği militarizme karşı yürütülen kampanyaların da ana referans noktalarını oluşturur. Bu haliyle militarizm çalışmaları kuramsal olarak genellikle iktisadi ve idari bilimler ile tarih, hukuk ve siyasi bilimler gibi sosyal bilim kürsülerinin çalışma alanını oluşturmaktadır. Bununla birlikte özellikle 21. yüzyıldan itibaren disiplinler arası ya da çok disiplinli çalışmaların artmasıyla birlikte militarizm kuramları kültürel çalışmalar, toplumsal cinsiyet çalışmaları, medya, sinema ve iletişim, felsefe ve edebiyat gibi insani bilimler alanlarında da kullanılmaya başlanmıştır. Bu noktada bu makalenin amacı, özellikle Batılı insani bilimler akademisinde giderek popülerleşen militarizm ve anti-militarizm incelemelerinin ana referans noktalarını ortaya çıkararak, bu yaklaşımın insani bilimlerde hangi bağlamlarıyla kullanılabileceğini Türkçe alan yazında ortaya koymak ve bu alanda çalışma yapmak isteyenlere betimsel bir çerçeve sunmaktır.Keywords
Anahtar kelimeler: Militarizm çalışmaları, İnsani bilimler, Anti-militarizm

References