INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRLERİNDE İNOVASYON BARİYERLERİ

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren girişimlerin karşılaşmış oldukları inovasyon bariyerlerine etki eden faktörleri belirlemektir. Çalışmada 2008-2010 yıllarını kapsayan Topluluk Yenilik Anket verileri kullanılarak logit model ile analizler yapılmıştır. İnovasyon bariyerlerinden dolayı hiçbir inovasyon faaliyeti gerçekleştiremeyen girişimler ile (Durdurulan Girişimler) ve inovasyon bariyerlerine rağmen inovasyon faaliyeti gerçekleştirmiş girişimler (Zorlanan Girişimler) olmak üzere iki ayrı örneklem grubu kullanılırmıştır. Bulgulara göre, inovasyon bariyerlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesinde sektörler beklendiği gibi önemli bulunmamıştır. Bariyerlerin etkisini hafifleteceği düşünülen girişimlerin beşeri sermaye yapıları beklenmedik bir şekilde hiçbir grupta ve hiçbir bariyer çeşidinde istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. Beklendiği gibi girişimlerin büyüklüğü artıkça bariyer etkileri düşmektedir. Yabancı sermaye ortaklı olan girişimlerden inovasyon sürecine girmeyi başaranların, bilgi ve finansal bariyerleri daha az hissettikleri tespit edilmiştir. İnovasyon sürecine devam eden girişimler uluslararası pazarlarda faaliyet gösteriyorlarsa daha fazla finansal bariyer etkisine maruz kalmaktadırlar. Yerel, yurtiçi ve AB finansal desteklerini alan girişimler incelendiğinde sadece yurtiçi finansal desteğin anlamlı olduğu ve inovasyon faaliyetlerine devam eden firmaların bu bariyerleri daha çok hissettikleri görülmektedir.Keywords
İnovasyon, İnovasyon Bariyerleri, Topluluk Yenilik Anketi, Logit Model

References