INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İHRACATA YÖNELİK VERGİ TEŞVİK UYGULAMALARI

İhracat, bir ulus tarafından yapılan bir mal veya ürünün başka bir ülkeye döviz karşılığı satılmasıdır. İhracat, ihracatçı ülkenin brüt üretimini arttırmaya ve şirketlerin satışlarını arttırmasına, istihdam yaratmasına ve yeni pazarlara açılmasına yardımcı olur. İhracat girişimleri, hükümetlerin işletmeleri mal ve hizmet ihraç etmeye teşvik etmek için oluşturdukları programlardır. Firmaları ihracat yapmaya yönelten uygulamalardan en önemlisi ihracata yönelik teşvik politikalarıdır. İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki payının artırılması ve uluslararası piyasalara açılan firmaların rekabet güçlerinin artırılması açısından önem taşımaktadır. Ülkeler mali, ekonomik ve sosyal nedenlerle indirim, istisna, muafiyet, vergi tatili gibi vergi teşvik yöntemleri uygularlar. İhracata yönelik vergi teşvikleri ülke içi üretilen malların ihraç edilebilmesinde önemli katkı sunar. Üreticilerin ürettikleri malların dış piyasalarda üretilen mallarla rekabet edilebilirlik düzeyini arttırır. İhraç edilen işlenmiş ürünlerin toplam ihracat içindeki payının zamanla artmasını sağlar. Vergi teşvikleri, finansman desteği, arsa ve arazi temini, sosyal güvenlik primlerinde indirim gibi destekleri de kapsar. Vergi kanunları ve ilgili diğer mevzuatta yer alan vergi teşvikleri ve destekler şirketlerin maliyetlerini azaltmakta ve karlılığını arttırmaktadır. Bu nedenle şirketler açısından çok önemlidir. Çalışmanın amacı dünya ülkelerinde ve Türkiye’de uygulanan ihracata yönelik vergi teşvik uygulamalarını tanıtmak, ihracata etkisini tartışmak ve genel bir değerlendirme yapmaktırKeywords
İhracat, İhracat Teşvikleri, İhracat Vergi Teşvikleri

References