INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İŞLEV DEĞİŞİKLİĞİNİN KAMUSAL BİR ALAN ÜZERİNE ETKİLERİ : OSMANİYE RAHİME HATUN MEYDANI ÖRNEĞİ

Amaç: Bu çalışma işlev değişikliğinin kamusal bir alan üzerindeki etkilerini analiz ederek, Osmaniye Rahime Hatun Meydanı özelinde incelemeler yapmayı amaçlamıştır. Yöntem: 21.yy’ın değişen koşulları ve ortamı yeni ihtiyaçları gündeme taşımıştır. Bu durum yapılarda ya da kamusal alanlarda işlev değişikliğini beraberinde getirmiştir. Bulgular: Önceki fonksiyonundan tamamen bağımsız bir fonksiyonun yüklendiği yapılar ya da kamusal alanlar; halkın belleğinde eski fonksiyonu ile kaldığından dolayı kullanılmayarak eskimeye başlamaktadırlar. Bu bağlamda örnek olarak incelenen Rahime Hatun Meydanı’nın bulunduğu alan Osmaniye kenti için ticaretin büyük bir bölümünün yapıldığı fıstıkçılar çarşısının bir kısmını oluşturuyordu. 2009 yılında belediye olağanüstü kararıyla dört sıra akstan oluşan fıstıkçılar çarşısının ortadaki iki aksı üzerindeki işyerlerinin yıkılarak kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Sonuç: Bu işlev değişikliğinin alan üzerindeki etkileri çalışmada incelenecektirKeywords
İşlev değişikliği, Rahime Hatun Meydanı

References