INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ORTAOKUL 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışma, Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 8.Sınıf öğrencilerinin Olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyi, cinsiyete, kardeş sayısına, devlet okullarında ya da özel okullarda öğrenim görmesine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırmada, var olan durumu ortaya koymak amacıyla betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise Sivas da ortaokul 8.sınıflarda öğrenim gören ve tesadüfî olarak belirlenen 92 Kız ve 58 Erkek olmak üzere toplam 150 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve Kırdök (2004) tarafından geliştirilen “Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise, ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerini analiz ederken istatistiksel tekniklerden aritmetik ortalama ( ) ve standart sapma (S), olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerinin, cinsiyete, kardeş sayısına ve okul türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için değişkenin düzeyi iki olduğunda t testi, düzeyin ikiden çok olduğu durumlarda da ANOVA kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin; olumlu mükemmeliyetçilik düzeylerinin yüksek, olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerinin orta düzeyde olduğu, cinsiyete göre olumlu mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı fakat olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında erkekler lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin kardeş sayısına göre olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı, öğrenim gördükleri devlet okulu ya da özel okul durumuna göre hem olumlu hem de olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyleri açısından özel okulda öğrenim gören öğrenciler lehine anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır.Keywords
Olumlu mükemmeliyetçilik, olumsuz mükemmeliyetçilik, cinsiyet

References