INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖRGÜT İKLİMİNİN İŞLETMELERİN İNOVASYON PERFORMASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bu çalışmada, örgüt iklimini, işletmelerin inovasyon performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Her işletmenin kendine özel iklimi, kişiliği ve iç çevresi bulunmaktadır. Coğrafi bölgelerdeki iklimler gibi örgüt iklimi de pek çok çevre faktörünün etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Güven ve huzurlu ortam oluşturulmasına destek sağlayan, yenilikçiliği ve yaratıcılığı teşvik eden örgüt iklimi; çalışanlar ile işletmeye karşılıklı yararlar sağlamaktadır. Tatmin ve başarıyı etkilediği için işletmeyi geliştirmede ve işletmenin amaçlarına ulaşmasında örgüt ikliminin avantajlarından faydalanılmaktadır. Dolayısıyla, örgüt iklimi, işletme yaşamında fark edilen ve tanımlanması güç olan duygusal bir etkilenmedir. İşletmeyi çevreleyen moral düzeyi ve olumlu atmosfer; çalışanların ilgili, iyi niyetli ve ait olma duygularının kuvvetiyle oluşmaktadır.

İnovasyon; düşünceleri pazarlanabilen ürün veya hizmete, yeni imalata, dağıtım yöntemi veya toplum hizmetine dönüştürebilmeyi ifade etmektedir. Hızla gelişen teknolojiyle birlikte artan global rekabet ortamında, işletmelerin ayakta kalması için farklılaşmaları gerekmektedir. Farklı bir ifadeyle, inovasyon globalleşmeye sebep olmakta, globalleşme de inovasyonu zorunlu hale getirmektedir. Sürdürülebilir büyüme ve karlılık için inovasyon önemli bir alternatiftir. Farklılaşmanın yolu da inovasyondur ve yeni düşüncelerin ve yaratıcılığın ticari faydaya dönüştürülmesi şeklinde de tanımlanmaktadır.

Bu çalışmada, sağlıklı örgüt iklimi oluşturabilmesi ve işletmelerin performansının artırılmasında; yeniliklerin geliştirmesi süreçlerinde çalışanların katılımının sağlanmasının,  ihtiyaçlarının önemsenmesinin, çalışanların beklentilerinin dikkate alınmasının, çalışanların bireysel özelliklerine göre konumlandırılmasının, işleriyle ilgili uyumlarının sağlanabilmesinin faydalarına yer verilecek ve öneriler oluşturulacaktır.Keywords
Örgüt İklimi, İnovasyon Performansı, Rekabet Gücü.

References