INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DETERMINATION OF LEVEL OF SOCIAL ANXIETY IN ALCOHOL AND SUBSTANCE ADDICTED PEOPLE

Bu araştırmanın amacı, alkol ve madde kullanan bireylerin sosyal kaygı düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırma nicel araştırma yöntemi ile kurgulanmış ve 90 kadın ve 224 erkek toplam 314 kişi ile görüşülmüştür. Araştırmanın katılımcıları Ankara Hacettepe Hastanesi’nde madde ve alkol tedavisi gören bireylerdir. Araştırma verilerinin toplanmasında anket formu kullanılmış; birinci bölümde katılımcıların sosyo-demografik bilgilerine, ikinci bölümde Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği’ne yer verilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde SPSS programından yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan test ve analizler Bağımsız Örneklemler T Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi’dir. Alkol ve madde kullananların sosyal kaygı düzeyleri orta düzeyin üzerinde bulunmuştur. Alkol ve maddeyi kötüye kullananların bağımlılık süresi, yaş ve eğitim düzeyi ile sosyal kaygıları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.Keywords


References