INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TARİHSEL SÜREÇTE YATAK ODALARININ GELİŞİMİ

Yaşamın devamını sağlayan önemli gereksinimlerden biri olan yatma eylemi, yatak olarak isimlendirilen mobilyanın kullanımı ile yapılmaktadır. Mahremiyet başta olmak üzere çeşitli unsurların etkisiyle yatma eylemi için ayrı bir mekân oluşturmak gerekmiştir. Hem yatak mobilyasının hem de yatak odasının gelişimi birbirine bağlı konudur. Tarih boyunca yatak mobilyası ve yatak odasının gelişimi çok çeşitli evrelerden geçmiştir. Yatak odaları sadece yatma için kullanılan bir mekân değildir. Tarih boyunca zenginlik ve statü belirtisi, sosyalleşme mekânı, mahrem alan, teknoloji ile birlikte gelişen bir mekân olmuştur. Yatma eylemi ve bu eylemin gerçekleştiği mekânlar kültürlere, yaşam tarzına, örf ve adetlere, sanat akımlarına ve dönemlere, siyasi ve sosyo- kültürel olaylara, mimari planlamaya, malzeme ve yapım teknolojisinin gelişimine göre farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada yatak odası kavramı özellikle konutlar üzerinden incelenecek ve tarihsel gelişimi mekân ve mobilya açısından irdelenerek, Türk konutunda bilhassa Batılılaşma hareketiyle birlikte değişimi de belirtilerek, bu konudaki gelecekçi yaklaşımlara değinilecektir.Keywords
Yatak, Yatak Odası, Mobilya Tarihi, İç Mimari, Modernleşme.

References