INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK ÖĞRENCİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE BAZI PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu araştırmada; fen öğrenmeye yönelik Öğrenci Motivasyon Ölçeği Türkçeye uyarlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 258 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında öncelikle veri toplama aracı için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu işlemi ölçek boyutlarının Step-Wise metodu ile değerlendirildiği çoklu regresyon analizi takip etmiştir. Son olarak veri toplama aracının sınıflama başarı yüzdesi belirleyebilmek için discriminant analizinden yararlanılmıştır. Her bir analiz için gerekli olan önsayıltılar gözden geçirilerek söz konusu analizlerin yapılabileceği görülmüştür. Bu amaçla çarpıklık, basıklık, multi-colinearity, Wilks Lambda, canonical correlation ve Chi-Square istatistikleri hesaplanmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin altı faktörden ve otuz maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Çoklu regresyon analizi Stepwise metoduna göre ise altı model üretilmiştir. Regresyon modelinde modeli en çok yordayan alt boyutun öğrenme çevresi benzetimi olduğu, bu boyutun toplam varyansın %62.8’ini açıkladığı belirlenmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının motivasyon değişkeni açısından bölümlerine göre sınıflanıp sınıflanamayacağı da araştırılmıştır.  Bu amaca yönelik olarak discriminant analizi yapılmıştır. Disciriminant analizi genel sınıflandırma başarı oranı 27.5%’tir.Keywords
Motivasyon, Fen Öğrenme, Fen Öğrenmeye Yönelik Öğrenci Motivasyonu, Ölçek uyarlama

References