INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ACCORDING TO METHOD OF GÜLEZ DETERMINATION OF RECREATIONAL POTENTIAL OF NIĞDE ATATÜRK CITY FOREST

Son yıllarda kentlerdeki nüfus artışı nedeniyle hızla büyüyen şehirlerde beton binaların etkisiyle yeşil alanlara duyulan özlem artmaktadır. Günümüzde insan etkileri sonucu zarar gören doğal çevrenin hızla yok olması kaçınılmaz bir hal almıştır. Ayrıca özellikle kurak bölgelerde küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği de ciddi şekilde sorun yaratmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’nin kurak şehirlerinden biri olan Niğde ilinde yeşil ve doğal alanların yeniden kazanılması için çaba harcanmaktadır. Aynı zamanda burada yaşayan insanların yaşam kalitesini arttırmak, estetik, sağlık, psikolojik, ekolojik ve ekonomik katkılar sağlamak ve iklim değişikliğinin neden olduğu sorunlar için çözüm niteliği taşıması amacıyla 2005 yılında kent ormanı kurulmuştur. Kent ormanı, Niğde’de yaşayan ve fazla alternatifi olmayan yerel halk için önemli bir rekreasyon alanı haline gelmiştir. Bu çalışmada da, Niğde ilinde bulunan Atatürk Kent Ormanı’nın rekreasyonel potansiyelininin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Kent Ormanı’nın rekreasyonel potansiyelini belirlemek için Gülez Yöntemi’nden faydalanılmış ve Kent Ormanı kullanıcılarına anket uygulaması yapılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 24.0 paket programında analize tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar Kent Ormanı’nın rekreasyonel potansiyelini ve bu potansiyeli etkileyen faktörleri göstermektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ile alanın olumsuz öğeleri belirlenerek yerel yönetimlere yol gösterici olması amacıyla önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Çevre Kalitesi, Kent Ormanı, Rekreasyonel Potansiyel, Yeşil Alanlar

References