INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNE GÖRE ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

Şiddet kimden veya hangi meslek grubundan gelirse gelsin kabul edilemez. Özel güvenlikler görevleri gereği şiddetle daha yakından ilişkili olan meslek gruplarından biridir. Bu çalışmanın amacı özel güvenlik görevlilerinin sahip oldukları iş doyum düzeylerine göre şiddet eğilimlerini incelemektir. Araştırmanın yöntemi nicel araştırma türlerinden nedensel karşılaştırma yöntemidir. Çalışma grubunu ölçekleri tam olarak dolduran ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 148 özel güvenlik görevlisi oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi non random örneklemelerden uygun örnekleme tekniğidir. Veriler katılımcılardan Şiddet Eğilim Ölçeği ve İş Doyum Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, korelasyon, tek yönlü varyans analizi ve post-hoc. analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, özel güvenlik görevlilerinin şiddet eğilimleri düşük, iş doyumları yüksektir. Şiddet eğilimleri ile iş doyumları arasında orta düzeyde negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Özel güvenlik görevlilerinin iş doyum düzeyleri ile şiddet eğilimleri arasında ise anlamlı bir farklılık vardır. Yüksek iş doyumuna sahip katılımcıların şiddet eğilimleri hem orta hem de düşük düzeyde iş doyumuna sahip olan katılımcılara göre daha düşüktür. Ayrıca orta düzey iş doyumuna sahip özel güvenliklerin düşük düzeyde iş doyuma sahip özel güvenliklere göre de şiddet eğilimleri daha düşüktür. Sonuç olarak özel güvenlik görevlilerinin iş doyum düzeyleri arttıkça şiddet eğilimleri azalmaktadır.Keywords
Özel Güvenlik Görevlileri, Şiddet, İş Doyumu

References