INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PROFESYONEL BASKETBOL KULÜPLERİNDE YÜRÜTÜLEN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN TARAFTAR MEMNUNİYETİNE ETKİSİ DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL KULÜBÜ ÖRNEĞİ

Bu çalışma,  profesyonel basketbol kulüplerinde yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerinin taraftar bakış açısıyla değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma nicel araştırma yöntemlerinden, nedensel karşılaştırma yöntemi uygulanarak yapılmıştır. Veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Araştırma, tüketici konumundaki spor ürünleri kullanan taraftarların demografik özellikleriyle sosyal sorumluluk projeleri yürüten markalara karşı tutumları incelenmiştir.  Araştırmanın evrenini, tüm profesyonel basketbol kulüpleri oluştururken, örneklemini ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen (n=398) gönüllü Darüşşafaka Basketbol taraftarı oluşturmaktadır. Katılımcılara 5 soruluk kişisel bilgi formu ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin taraftar memnuniyetlerini ölçmek 2015 yılında Celalettin Bayar tarafından geliştirilen 5’li Likertli 25 sorudan oluşan Halkla İlişkiler Faaliyeti Taraftar Memnuniyet Ölçeği uygulanmıştır Elde edilen veriler SPSS22.0 paket programına aktarılarak, istatistikî işlem olarak normal dağılım gösterip göstermedikleri Kolmogorov-Smirnov testi ve Shapiro-Wilk testi ile test edilmiştir. İkili karşılaştırmalar için Mann-Whitney U Testi ve çoklu karşılaştırmalar ic¸in Kruskal-Wallis Varyans Analizi kullanılmıs¸tır.

Sonuç olarak,  kadınların, 18-25 yaş bireylerin, lisans ve lise seviyesindeki taraftarların ve önemli maçlara katılan taraftarların, kulübün halkla ilişkiler faaliyetlerden memnun oldukları tespit edilmiştir.Keywords
Halkla İlişkiler, Spor Tüketicisi, Taraftarlık, Basketbol

References