INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ULUSLARARASI SİYASAL ALANDA SIKÇA KULLANILAN BAZI TERİMLERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR

Toplumu oluşturan bireylerin tamamı, yönetme-yönetilme ekseninde yer aldığından toplumda hemen herkesi ilgilendiren alanların başında siyaset kurumu gelmektedir. Bu sebeple, toplumun tamamına hitap eden başarılı bir siyaset dilinin toplumun her kesimine hitap edebilecek derecede sade ve anlaşılır olması çok büyük önem arz eder. Nitekim hızla küreselleşen dünyada yaşanan baş döndürücü değişim ve gelişim süreci beraberinde yeni kavramlar getirmektedir. Bu yeni kavramların karşılanması için kaynak dillerde olduğu gibi hedef dillerde de yeni kelime ve terimlere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın en çok hissedildiği alanlardan biri de, çok hızlı bir şekilde değişen ve gelişen dile sahip olan siyasi alandır. Siyasi alanda başarılı olabilmek için öncelikle siyaset dilinin toplumun önemli bir kesimi tarafından anlaşılmayan yabancı kelime ve terimlerden arındırılması gerekir. Bu arındırma ise, söz konusu yabancı kelime ve terimlere Türkçe kök ve eklerden -bunların yetersiz kaldığı durumlarda Türkçeye yerleşmiş ve halk arasında algı oluşturmuş kelimelerden- Türkçenin kurallarına uygun karşılıklar türetmekle mümkündür. Bu çalışmada uluslararası siyasal alanda sıkça kullanılan ve Türkçede henüz yeni görülmeye başlanan bazı terimlere uygun Türkçe karşılıklar önerilmiştir. Bu karşılıklar önerilirken öncelikle alıntı kelime ve terimlerin kökenleri, ait oldukları dillerdeki tarihi gelişim ve değişim sürecinde geçirdikleri fonetik ve morfolojik değişikler açıklanmış ve bunların taşıdığı anlamlar verilmiştir. Daha sonra söz konusu terimlerin oluşumunda etkili olan etkenler ve taşıdıkları anlamlar esas alınıp Türkçenin özellikleri ve ifade kabiliyeti göz önünde bulundurularak birtakım uygun karşılıklar önerilmiştir. Böylece bir yandan uluslararası siyasal alanda sıkça kullanılan çoğu dilimizde henüz yeni yeni kullanılmaya başlanan bazı terimlere Türkçe karşılıklar önerilirken diğer yandan ülkemizde hemen her alanda görülen ve gittikçe bir istilaya dönüşen terimlerde yabancılaşmaya dikkat çekilmeye çalışılmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Türkçe, siyaset, kelime, terim, Türkçe terimler.

References