INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SAĞLIK KURUMU TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

Bu çalışma bireylerin hastane seçiminde sosyal medyayı kullanma durumları, bu ortamda yapılan tanıtım, reklam ve değerlendirmelerin karar vermeleri üzerine etkisi ile alınan hizmet sonrası edinilen deneyimleri sosyal medyaya ne oranda yansıttıklarının tespiti amacıyla yapılmıştır. Betimsel tipte yapılan bu çalışma, 1 Temmuz 2019-1 Ekim 2019 İstanbul ili sınırları içerisinde tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilmiş, 18-60 yaş aralığındaki 120 kişi üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze anket formu kullanılmıştır. Anketin Cronbach Alpha değeri 0,73' tür. Ankette; katılımcılara demografik veri olarak yaş ve cinsiyet olmak üzere toplam 2 soru, medya araçlarını kullanma, takip etme ve yayınlardan etkilenme durumlarını tespit etmeye yönelik ise 16 soru olmak üzere toplam 19 soru sorulmuştur. Anketten elde edilen veriler tanımlayıcı analizi yapıldıktan sonra SPSS programında frekans ve yüzdelik olarak hesaplanmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin ağırlıklı olarak kadın (%70,8) olduğu ortalama yaşın ise 23,20±6.80 olduğu belirlendi. Araştırmada en fazla kullanılan sosyal medya aracının %48,3 ile Instagram uygulaması olduğu görüldü. Çalışmada edinilen bulgular; Tanıtım, Paylaşım, Yön Bulma ve Güvenilirlik Teması şeklinde 4 grupta ayrıntılı değerlendirildi. Yapılan çalışma sonucunda sosyal medya aracılığıyla yapılan iletişimin hasta/birey üzerinde pozitif etkisi vardır. Tanıtım amaçlı yapılan uygulamalardan ziyade somut ve gerçekçi yaklaşımların daha etkilidir. Bireylerin sosyal medyadaki bilgilere temkinli yaklaşmaları yüzünden sosyal medyanın hastane tercihlerine olumlu katkı yapmasına rağmen karar noktasını oluşturmadığı sonucuna varılmıştır.Keywords
Sosyal medya, hastane, hastane seçimi, tüketici, iletişim

References