INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


E TİCARETİN GELİŞİMİ VE MUHASEBE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yirminci yüzyılın sonlarında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yaşanan hızlı gelişmeler; ekonomik, toplumsal ve siyasal alanlarda çok boyutlu değişim-dönüşüm sürecini başlatmış, toplumun tüm kesimlerinde, günlük hayatımızın her alanında yeni yaşam alışkanlıkları ortaya çıkarmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak; ekonomik gelişme, rekabet üstünlüğü ve toplumsal refahın sağlanmasında “bilgi toplumu” ve “e-ticaret” stratejik bir önem kazanmıştır. Yenidünya düzeninde ancak bilgi toplumu haline gelmeyi başarabilmiş ülkelerin küresel süreçte söz ve karar sahibi olabileceği, dolayısıyla e-ticarette üstünlük sağlayacağı ve refah toplumu olmaya devam edeceği ileri sürülmektedir. Bu nedenle ülkeler “Bilgi Toplumu” olma yolunda önemli çalışmalar yapmaktadırlar Elektronik ticaret(e-ticaret), insanoğlunun bilgi iletişim teknolojilerindeki yeni buluşları ve bu buluşların etkisiyle ile değişen ve gelişen ticari hayatta talep edilen mal ve hizmete hızlı erişim imkânları sunmakta ve bunun yanında işletmeler için de maliyet ve satış avantajları getirmektedir. E ticaret, hem işletmeleri hem de tüketicileri ilgilendiren, bilgisayar ağları üzerinden ticari etkinliklere ait her türlü alışveriş işlemlerinin kolaylıkla yapılmasıdır. Söz konusu bu faaliyet, işletmenin pazarlama ve muhasebe yönetiminde ve işlemlerinde değişiklikler meydana getirmektedir. Bu çalışma da e- ticaretin gelişimi ve işletme faaliyetlerinde meydana getirdiği yenilikler ele alınarak, muhasebeleştirme işlemlerinde karşılaşılan sorunlara yer verilmektedir.Keywords
E ticaret, muhasebe, muhasebe sistemi

References