INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BECERİLERİ ELDE ETMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAKÖY MYO ÖRNEĞİ

Önlisans eğitimi veren birçok kurumun amacı toplumda ara eleman olarak nitelendirilen kalifiye işgücü yetiştirmektir. Bu amaçla eğitim kurumları tarafından öğrencilere yabancı dil eğitiminden bilgisayar eğitimine kadar çeşitli alanlarda mesleki beceri elde etmelerini sağlamak amacıyla birçok ders verilmektedir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı bu eğitimler çerçevesinde gerek kamu gerekse özel sektörde birçok kalifiye eleman açığının kapatılması için eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bu araştırma, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programından mezun olacak olan öğrencilerin eğitim-öğretim boyunca teorik olarak sahip olması gereken mesleki becerilerin yeterlilik seviyesinin ölçülmesine yöneliktir. Büro yönetimi öğrencilerinin Bilgisayar, İngilizce, Muhasebe, Yönetici Asistanlığı, Mesleki Yazışmalar, Protokol Bilgisi, İletişim vb. derslerin öğrencilerin mesleki beceri elde etmesindeki katkı düzeyinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın uygulama aşamasında; Ortaköy Meslek Yüksek Okulu büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü öğrencileri örneklemi oluşturmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket vasıtasıyla veriler toplanmıştır.  Duman, Çöğürcü, Atay ve Çakmak tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı vasıtasıyla analiz edilmiştir.Keywords
Mesleki Beceriler, Yeterlilik, Büro Yönetimi

References