INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI YILDIRMA (MOBBİNG) DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜTSEL İKLİM VE İŞE YABANCILAŞMA ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırma ile ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin karşılaştıkları yıldırma davranışları ile örgüt iklimi ve işe yabancılaşma algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Erzurum ili Palandöken ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 22 ortaokulda görev yapmakta olan 669 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, basit tesadüfi örneklem yöntemi ile belirlenen 240 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla; araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”, Tanhan ve Çam (2011) tarafından geliştirilen “Yıldırma Ölçeği”, Steve Hoy ve Tarter (1997) tarafından geliştirilen, Yılmaz ve Altınkurt (2013) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan “Örgüt İklimi Ölçeği” ve Elma (2003) tarafından geliştirilen “İşe Yabancılaşma Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel çözümlemeleri için; ortalama, standart sapma, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Bununla birlikte, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordama düzeylerini belirlemek amacıyla Basit Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda; yıldırma davranışları alt boyutları açısından en yüksek ortalama mesleki uygulamaların engellenmesi boyutunda olurken, en düşük ortalamanın kişinin itibarına saldırılar boyutunda olduğu görülmüştür. Örgüt iklimine ilişkin dağılımlar incelendiğinde; örgüt iklimi alt boyutları açısından en yüksek ortalama destekleyici müdür davranışı boyutunda olurken, en düşük ortalamanın umursamaz öğretmen davranışı boyutunda olduğu görülmüştür. İşe yabancılaşma alt boyutları açısından en yüksek ortalama okula yabancılaşma boyutunda olurken, en düşük ortalamanın anlamsızlık boyutunda olduğu görülmüştür. Yıldırma ölçeği ve örgüt iklimi ölçeğinin alt boyutları ile işe yabancılaşma ölçeğinin alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Regresyon analizi sonuçlarına göre, yıldırma ölçeği ve örgüt iklimi ölçeğinin alt boyutları işe yabancılaşma ölçeğinin alt boyutlarını anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür.Keywords
Yıldırma, örgüt iklimi, işe yabancılaşma

References