INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


LEED SERTİFİKALI YAPILARIN EVRENSEL TASARIM VE SÜRDÜREBİLİRLİK KRİTERLERİ ARAKESİTİNDE SORGULANMASI: KONYA ÖRNEĞİ

Son yıllarda hayatımızın her alanında hızlı şekilde yaşanan gelişmelerin ekolojik ve demografik değişimlere de sebep olmasıyla pek çok kavram gündeme gelmiştir. Bu kavramlardan evrensel tasarım ve sürdürülebilir tasarım kavramları çalışmanın ana omurgasını oluşturmaktadır. Çalışmada, mimari tasarımın, söz konusu kavramların arakesitinde, nerede olduğu irdelenmiştir. Bu bağlamda yapı tasarım disiplinleri için marka değeri oluşturan ve çevreye duyarlı tasarım farkındalığı oluşturulması açısından önem arz eden uluslararası bir sertifikasyon sistemi olan LEED sertifikasyon sistemi seçilmiş, sertifikalandırılan tasarımlar üzerinden bir okuma yapılmıştır. Çalışma kapsamında çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması açısından bağlayıcı ve özendirici olan sertifikasyon sistemlerinin mimari tasarımdaki önemine değinilmiş, çeşitli tasarım yaklaşımları arasında güncelliğini koruyan evrensel tasarım ve sürdürülebilirlik kavramlarının birlikteliği tartışılmıştır. Bu birliktelik, Konya’da LEED sertifikası almış olan prestij yapılardan Konya Spor ve Kongre Merkezi, Konya Bilim Merkezi, Konya Novotel yapıları üzerinden incelenmiştir. Değerlendirme yapılırken nicel bir yöntem benimsenmiştir. Öncelikle yapıların LEED sertifikasyon sisteminde aldıkları puanlar gösterilmiş daha sonra mevcut tasarımların evrensel tasarım ilkelerine göre olumlu, olumsuz özellikleri belirlenmiştir. Çıkan sonuçlar tablolar üzerinden derecelendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda çevre olmadan insanın, insan olmadan çevrenin var olmayacağı bilinciyle her iki konuya da duyarlı tasarımların yapılması gerektiğine dikkat çekilmeye çalışılmıştır.Keywords
Evrensel Tasarım, LEED Sertifikasyon, Konya, Mimari Tasarım, Sürdürülebilirlik

References