INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

Araştırmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile bu tutumların öğrenim görülen üniversitenin bulunduğu coğrafi bölge, öğrenim görülen branş, mezun olunan lise türü ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırma tarama modelinde desenlenmiş betimsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 ile 2017-2018 eğitim-öğretim yıllarında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi alan, beden eğitimi, bilişim teknolojileri, tarih, matematik, fizik, Türk dili ve edebiyatı, biyoloji, kimya ve müzik branşlarından 302 öğretmen adayı oluşturmaktadır. İlgili veriler örneklem grubuna Tanrıöğen (1997)’in geliştirmiş olduğu “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” uygulanarak elde edilmiştir. Söz konusu ölçek 52 maddeden oluşmaktadır ve tek boyutludur. Ölçeğin güvenirliğine yönelik Alpha iç tutarlılık katsayısı ,9408’dir. Elde edilen bulgular doğrultusunda pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının, genel olarak olumlu olduğu, bu tutumlarının öğrenim görülen üniversitenin bulunduğu coğrafi bölgeye,  öğrenim görülen branşa ve mezun olunan lise türüne göre anlamlı bir farklılık göstermediği ancak cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği, bu farklılığında kız öğrenciler lehine olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords
Pedagojik Formasyon, Öğretmenlik Mesleği, Öğretmen Adayı, Tutum.

References