INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

Bu çalışma Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Çalışmanın evrenini İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrenciler oluşturmakta olup örneklemini ise farklı bölümlerde okuyan yaşları 18-34 arasında toplamda 150 öğrenci oluşturmaktadır.  Öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirlemek için Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II kullanılmıştır. Verilerin analizi için ortalama, standart sapma analiz teknikleri kullanılmıştır. Farklılıkları belirlemek için Kruskal-Wallis H, Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır.

Ölçekten alınabilecek maksimum puan 208 iken, elde edilen bulgular dahilinde öğrencilerin SYBDO toplam puanı (140,8±15,18) olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların SYBDO alt boyutları puan ortalamalarına bakıldığında sağlık sorumluluğu 22,6±4,20, fiziksel aktivite 20,8±3,47, beslenme 23,0±3,39, manevi gelişim 26,8±5,07, kişilerarası ilişkiler 25,8±4,68, stres yönetimi 21,4±4,20 olduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin SYBD orta düzeyde bulunmuştur. İlerleyen yaşamda insanlara model olacak öğretmen ve antrenör adaylarının sağlıklı yaşam biçiminin ne denli önemli olduğu bilincini seminerlerle daha ileri düzeye ulaşabileceği söylenebilir.Keywords
Sağlık Yaşam, öğrenci, Spor

References