INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA EĞİTİM ALMAK İSTEYEN ADAY ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE İÇEREN OYUNLARI OYNAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim almak isteyen aday öğrencilerin, fiziksel aktivite içeren oyunları oynamaya yönelik tutumlarını belirleyebilmektir. Genel tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın örneklemini basit tesadüfü yöntemle seçilmiş gönüllü 617 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Oyunsallık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda örneklemdeki katılımcıların ölçek sorularına vermiş oldukları cevaplardan hareketle; orta altı düzeyde bir fiziksel aktivite içerisinde oldukları, kadınların ölçeğin tüm alt boyutlarında erkeklere göre daha fazla puan ile fiziksel aktivite içerisinde oldukları, 18-19 ile 22 yaş guruplarında olan adayların daha fazla fiziksel aktivite içeren oyunları tercih ettikleri, 1 ile 2 yıl arasında spor yapma yıllarının olduğu ve bireysel sporlar ile ilgilenen katılımcıların diğer katılımcılara göre daha fazla fiziksel aktivite içerisinde oldukları belirlenmiştir. Ayrıca ölçeğin tüm alt boyutlarında kadın adaylar ile erkek katılımcıların fiziksel aktivite içeren oyunları oynamaya yönelik tutumları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığın olduğu, diğer değişkenlerde ise tüm alt boyutlarda anlamlılık bakımından değişkenlik gösterdiği saptanmıştır.Keywords
Öğrenci, Sporcu, Fiziksel Aktivite, Oyunsallık.

References