INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


VERGİ ADALETİNİ İSLAM NASSLARI EKSENİNDE YENİDEN DÜŞÜNMEK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Vergilendirme; toplumun birlikte yaşama isteğinden kaynaklanan maliyetlerin ortak finansmanı ise toplum üyelerinin de bu sorumluluğu paylaşması gerekir. Bununla beraber vergilendirmede “kim? ” ve “ne kadar?“ gibi mükellefiyete ve miktara ilişkin cevaplanması gereken sorular beraberinde doğrudan ve/ya dolaylı adalet kavramını gündeme getirir. Öte yandan, sadece bireysel değil toplumsal huzurun da kaynağı ve imkânı olması beklenen adalet kavramına; toplumun tümünü ilgilendirmesi açısından vergi hukuku bağlamında bakmak, vergilendirmedeki adalet anlayışına pozitif katkılar sağlayabilecektir. Çalışmamızda, İslam dininin iki temel kaynağı olan nasslar/ayetler ve hadisler bağlamında adalet anlayışı, vergilendirme ve toplumsal yaşama katkıları bağlamında irdelenmeye çalışılacaktır.Keywords
Vergi Adaleti, İslam Düşüncesi, Türk Vergi Sistemi

References