INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İŞLETMELERDE İŞGÖREN BULMA VE SEÇME SÜRECİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA

İşletmelerin başarılı olmasında çalışanların ve yöneticilerin payı büyüktür. İnsan kaynakları işlevlerinden işgören bulma ve seçme, işletmenin amaçlarının etkin bir şekilde yerine getirilmesinde önemli yere sahiptir. İşletmeler, insan kaynakları işlevleri sayesinde çalışanlarını işgören bulma tekniklerini kullanarak ve işgören seçimini gerçekleştirerek işe yerleştirme faaliyetini yerine getirirler. İşletmeler, yöneticilerin ve insan kaynakları uzmanlarının işgören politikasına göre kendisi için en uygun olan yöntemleri seçip uygularlar.

Bu araştırmanın amacı, işletmelerin işgören bulma teknikleri ve işgören seçme sürecinde nasıl bir yol izlediklerini tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yönetimi kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın evrenini Kocaeli ilinde sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler oluşturmaktadır. Örneklemi de gönüllü olarak çalışmaya katılan insan kaynakları yöneticileri ve çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan işletmelerin çoğunluğu işgören bulma kaynaklarından dış kaynakları tercih etmişlerdir. Özellikle işletmelerin internet portallarından yararlandıkları görülmüştür. Katılımcıların çoğunluğunun işgören seçim sürecinin aşamalarını uyguladıkları görülmüştür.Keywords
İnsan kaynakları, işgören bulma, işgören seçme.

References