INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YEŞİL EKONOMİ KAPSAMINDA KAMU POLİTİKALARI VE ÇEVRE POLİTİKALARI’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Küreselleşme ile beraber hızla değişen üretim, tüketim kalıpları birçok fırsatlarla beraber, telafisi mümkün olmayan zararları da meydana getirmiştir. Ekonominin hızlı bir şekilde büyüme trendini gerçekleştirmek istemesi iktisat literatürün de bedava mal olarak kabul edilen çevresel unsurların aşırı tüketilmesine neden olup çeşitli sorunları gündeme getirerek yeşil ekonominin doğmasını tetiklemiştir.

Yeşil ekonomi kavramının kamu politikaları çerçevesinde geniş çaplı ele alındığı çalışmada insan hayatı için önemli unsur olan çevre ve çevrenin korunmasına yönelik politikalar ile düzenlemelerin neler olduğuna değinilmiştir. Çalışma sonucunda sürdürülebilirlik adına uygulanan politikaların önemi ortaya konmuştur. Devletin hayata geçireceği çalışmaların yeşil ekonomide canlanması sonucu yeni istihdam alanları ortaya çıkartıp ülke ekonomisinin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra yapılan çalışma ile Türkiye’de çevrenin korunmasına yönelik regülasyonların eksik olduğu devletin bu konu üzerinde bir takım çalışmalar yapması gerektiği sonucu da ortaya konmuştur.Keywords
Yeşil Ekonomi, Çevre Politikaları, Kamu Politikaları, Çevre Vergisi

References