INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜKETİCİ KARAR VERME TARZLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

İnsanların yaptığı en önemli faaliyetlerden biri karar vermedir. Ve insanlar hayatlarının her aşamasında karar vermek zorundadırlar. Pazarlama bilimini inceleyenler için en önemli uğraş ise pazarlama biliminde tüketici olarak adlandırılan insanların “nasıl karar verdiklerini” anlamaktır. Bu nedenle çok fazla çalışma yapılmış, birçok model ve teori geliştirilmiştir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı; Gaziantep Üniversitesi SBMYO akademik, idari ve öğrencilerinden oluşan tüketicilerin, çeşitli değişkenler dikkate alınarak, hangi karar alma tarzına sahip olduklarını incelemektir. Bu amaç kapsamında 502 kişiye hangi karar verme tarzıyla seçimlerini yaptıkları sorulmuş ve katılımcıların cevaplarını bir anket yardımıyla vermeleri istenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre mükemmeliyetçi-yüksek kalite odaklı, eğlence-haz odaklı, yenilikçi-moda odaklı, çeşit karmaşası yaşayan-kararsız, markaya duyarlı ve dikkatsiz-ilgisiz nitelendirilen karar alma tarzlarının tüketicinin cinsiyet, medeni durumuna, gelir seviyesine, meslek durumuna bağlı olarak farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Tüketici davranışları, Karar alma, Karar alma tarzları, Tüketici tarzları envanteri

References