INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


YETENEK YÖNETİMİ, ÖRGÜT KÜLTÜRÜ, DUYGUSAL ZEKA LİDERLİĞİ VE PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIKLARI

Amaç: Araştırmanın temel amacı, hastanelerde çalışan sağlık personelinin yetenek yönetimi, örgüt kültürü, duygusal zeka liderliği ve psikolojik sözleşmeye ilis¸kin go¨ru¨s¸ ve tutumlarının demografik degˆis¸kenlere go¨re farklılıklarını araştırmaktır. Materyal-Metot: Aras¸tırma, Giresun’da rastgele örnekleme yöntemiyle belirlenmis¸ olan kamu ve üniversite hastanelerinde çalışan 859 sağlık personeline yapılmıştır. Veri toplama araçları olarak; Örgüt kültürü için Denison ve Mishra (1995) tarafından gelis¸tirilen ve Yahyagil (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek; yetenek yönetimi için Anne- Marguerite Oehley Ölçeği (2007) ve duygusal zeka liderligˆi için Palmer, Stough, Harmer ve Gignac (2009) tarafından geliştirilen ölçek ve son olarak psikolojik sözleşme için Rousseau (2000) tarafından geliştirilen ve Topçu (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Aras¸tırma verileri üzerinde SPSS 16.0 programıyla tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Güvenirlilik analizi için Cronbach Alfa Katsayısı kullanılmıs¸tır. Bulgular: Çalıs¸manın bulgularına bakıldıgˆında; yas¸ aralıgˆının %43,6 ile 28-35 yas¸ arasında oldugˆu; %38’inin lisans öğrenim düzeyinde olduğu; %37,6’sının hems¸ire olarak çalıs¸tıgˆı; %49’unun evli; %32,2’sinin 1-3 yıl arasında is¸ deneyimine sahip oldugˆu görülmüs¸tür. Yönetici ile görüs¸me sıklıgˆına bakıldıgˆında ise % 46,6 oranında ‘Birkaç kez’ cevabı verilmis¸tir. Sonuç: Ölçek ve alt boyutlarının demografik değişkenlere göre farklılıkları incelediğinde; kadın ve erkeklerin Duygusal Zeka Liderlik Ölçeği’nin ‘Duygusal denge’ boyutundan elde ettikleri puanlar arasında anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Katılımcıların mensubu olduğu çalışma gruplarına göre ise; psikolojik sözleşme envanterinin ilişkisel boyutu ve yetenek yönetimi ölçeğinin ‘Performans ve empati’ boyutuna verdikleri yanıtlarda istatiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur.Keywords
Yetenek Yönetimi, Örgüt Kültürü

References