INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ VE AKRAN BASKISI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Giriş: Ülkemizde adölesan dönemde / lise öğrencilerinde akran baskısı, son yıllarda üzerinde önemle durulmaya başlanan bir kavramdır. Yapılan çalışmalarda, akran baskısının ve saldırganlığın birçok olumsuz sonucunun olduğu; önlem alınmazsa ilerleyen yaşlarda bireyin duygusal-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen olaylarla karşı karşıya kalacağı belirtilmiş, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu araştırma Sivas ilindeki lise öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri ve akran baskısı ile ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Analitik kesitsel olarak yapılan bu araştırmanın örneklemini 993 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Akran Baskısı Ölçeği, Saldırganlık Ölçeği ve kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi SPPS 21 adlı paket programı kullanılarak yapılmıştır. Bulguların yorumlanmasında frekans tabloları ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamındaki öğrencilerin % 48,6’sının 15 yaşında; % 41.7’sinin okul başarısının iyi; %96.8'inin sınıf tekrarının olmadığı; %85.4'nün sağlık sorununun olmadığı; % 89.3'nün olumlu arkadaş ilişkisinin olduğu; % 37.4’ünün sosyo-kültürel aktivitelere aktif katıldığı; % 77’sinin arkadaş tutumlarında birbirlerine saygı duyduğu; % 86.3'ünün sigara içmediği; sigara kullananların % 6.8'inin günde 2-10 adet sigara içtiği belirlenmiştir. Öğrencilerin akran baskısı ölçeğinden aldığı puan ortalamasının 52.68±21.65; saldırganlık ölçeğinin puan ortalamasının 129.82±24.11 olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Lise öğrencilerinde akran baskısı ile saldırganlık arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin akran baskısı ve saldırganlık düzeylerine; cinsiyet, okul başarısı, sınıf tekrarı, sağlık sorunu, akran ilişkisi, sosyokültürel aktivitelere katılım, arkadaş tutumu, sigara içme durumu ve sıklığı değişkenlerinin etkileri anlamlı bulunurken; yaş, anne yaşı ve eğitim durumu, baba yaşı ve eğitim durumu, aile tipi ve aile tutumu değişkenlerinin etkileri anlamsız bulunmuştur.Keywords
Akran baskısı, hemşirelik, lise öğrencileri, saldırganlık

References