INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Zaman, insan yaşamını önemli ölçüde etkileyen bir faktördür. Zamanı iyi yönetmek ise insan yaşamını düzenlemeye yardımcı olan bir beceridir. Bu çalışmanın amacı Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin hangi düzeyde olduğunun belirlenmesidir. Araştırmaya, çalışma evrenini oluşturan Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Karabük Üniversitesi Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan toplam 853 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak katılımcıların kişisel bilgilerini belirlemeye yönelik kapalı uçlu on soru ve Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Alay ve Koçak (2002) tarafından yapılan “Zaman Yönetimi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 24 programı kullanılarak analiz edilmiş; iki ayrı kümenin verdiği cevapların analizinde t-testi, çoklu grup karşılaştırmalarında Anova (tek yönlü varyans analizi) testi, Anova testlerinde farklılık yaratan grupları belirlemek amacıyla Tukey HSD Çoklu Karşılaştırma Testi kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, Zaman Yönetimi Ölçeği ve alt boyutlarında; cinsiyet, yaş, okudukları bölüm, lisanslı spor yapma durumu, sportif başarı, spor branşı ve millilik değişkenine göre dağılımlar arasında p<0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken; sınıf, ekonomik durum ve en uzun süre çalışılan antrenörün cinsiyeti değişkenine göre dağılımlar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.Keywords
Zaman, Zaman Yönetimi, Spor Bilimleri, Üniversite Öğrencileri

References