INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


FARKLI KLASMANLARDAKİ FUTBOL HAKEMLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Bu çalışmada, farklı klasmanlarda görev yapan futbol hakemlerinin iletişim beceri düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma, bir konuya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ve algılarının belirlenmesine yönelik olduğundan, betimsel tarama modelindedir. Araştırmanın evreni, 2018-2019 futbol sezonunda Türkiye’de farklı klasmanlarda görev yapan futbol hakemlerinden, örneklemi ise Aydın ilinde farklı klasmanlarda görev yapan 206 futbol hakeminden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, 9 sorudan oluşan Kişisel Bilgi Formu, 25 sorudan oluşan İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, SPSS 23.0 istatistik paket programı ile değerlendirilmiş, anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

Araştırma sonucunda, yaşı büyük olan hakemlerin yaşı küçük olanlara göre, eğitim düzeyi yüksek olan hakemlerin eğitim düzeyi düşük olanlara göre, yabancı dil bilen hakemlerin yabancı dil bilmeyenlere göre, iletişim beceri düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.Keywords
Futbol, Futbol Hakemleri, İletişim

References