INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI, AKADEMİK ÖZ-YETERLİKLERİ İLE BENLİK KAVRAMLARI

Bu araştırmada amaç özel yetenekli öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumlarının yanı sıra akademik öz-yeterlik ve benlik algısı düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve öğrenme stillerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Çalışma grubunu 91 özel yetenekli öğrencinin oluşturduğu bu çalışmada betimsel tarama modeli tercih edilmiştir. Veri toplama araçları olarak ise Matematik Tutum Ölçeği, Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği, Piers-Harris Çocuklara Yönelik Benlik Kavramı Ölçeği ve Kolb Öğrenme Stilleri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ile Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlardan kız öğrencilerin erkek öğrencilerden ve beşinci sınıf öğrencilerin de dördüncü sınıf öğrencilerinden daha yüksek matematiksel tutuma sahip oldukları görülmüştür. Yerleştiren, özümseyen ve değiştiren öğrenme stillerine sahip öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları, ayrıştıran öğrenme stiline sahip öğrencilere göre daha yüksektir. Özel yetenekli öğrencilerin akademik öz-yeterlikleri ve benlik algısı düzeyleri öğrenme stillerine göre değişmemektedir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilerden ve beşinci sınıf öğrencilerin de dördüncü sınıf öğrencilerinden daha yüksek akademik öz-yeterlik düzeyine sahip oldukları görülmüştür. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre ve dördüncü sınıf öğrencilerinin de beşinci sınıf öğrencilerine göre benlik algısı düzeyleri daha yüksektir.Keywords
Özel Yetenekli Öğrenci, Matematik, Tutum, Akademik Özyeterlik, Benlik Algısı

References