INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Abstract


THE EFFECT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT ON EMPLOYEES AND A STUDY

Örgütsel destek, işgörenlerin bağlı oldukları işletmeler için gösterdikleri performansı arttırmak ya da bu performansın düzeyini korumak amacıyla oluşturulan insan kaynakları stratejilerinden biridir. Bu bağlamda, işgörenler aldıkları ücret dışında maddi ve manevi ilgi görmeleri ve değerli hissetme gereksinimleri neticesinde oluşan bir kavramdır. Performans değerlendirme ise işletmelerin amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için oluşturdukları standartlara, işgörenlerin hangi ölçüde ne kadar sadık kalarak performans gösterdiğinin tespit edildiği bir ölçme sistemidir. Bu makalede algılanan örgütsel destek kuramının, işgörenlerin performansına yönelik etkisini araştırmak amaçlanmaktadır. Bu çalışmada “Algılanan örgütsel desteğin işgörenlerin performansına yönelik bir etkisi var mıdır?” sorusu araştırılmaktadır. Bu makalede araştırma yöntemi olarak tercih edilen anket çalışması, İstanbul ili Avrupa Yakası’ndaki İtfaiye Teşkilatında görev alan işgörenlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada sürecinde elde edilen veriler, SPSS 22 istatistik programıyla analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan işgörenlerin verileri neticesinde; algılanan örgütsel desteğin, işgörenlerin performansına yönelik olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca, araştırmada analiz sonucunda demografik değişkenlere göre; örneğin ankete katılan işgörenlerin şu anki işyerinde çalışma süresi değişkeni ile bireysel performansları arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Perception, Organization, Organizational Support, Performance, Performance EvaluationReferences