INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Giriş: Teknoloji ve teknolojik gelişmeler bilginin hızlı bir şeklide yayılmasını sağlamakla beraber hayatı kolaylaştıran ve yaşamı değiştiren bir unsur olarak da karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 2020 yılında yaşanan Covid-19 adlı virüsün neden olduğu salgın neticesinde, insanların yaşam tarzları, alışkanlıkları ve onlara verilen hizmet şekli değişmek zorunda kalmıştır. Teknolojiyi uyarlayacak olan eğitimcinin kendini geliştirmesi ve teknolojiye yönelik tutumlarını değiştirmesi gerekmektedir. Teknolojiye yönelik tutumları, algıları, becerileri kapsayan çalışmaların yapılması elzem olmuştur. Bu doğrultuda bu çalışma sınıf öğretmeni adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarını ve teknolojik imkân ve olanaklardan ne düzeyde yararlandıklarını ortaya koyması açısından önem arz etmektedir.

Yöntem: Çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının teknolojiye yönelik tutumları incelendiği için nicel araştırma türlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu iki farklı üniversitesinin Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünün 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 227 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Yavuz (2005) tarafından geliştirilen Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 5’li likert tipinden ve 19 maddeden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri SPSS 21.0 program kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçek uygulandıktan sonra elde ilen veriler uygun bir şekilde programa aktarılmıştır.

Bulgular: Cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin Teknoloji Tutum Ölçeği’nden aldığı puanlar karşılaştırılmıştır. Erkek öğretmen adayları ile kadın öğretmen adaylarının Teknoloji Tutum Ölçeği’nden aldıkları puanlarının ortalamaları arasında yapılan bağımsız t testi sonuçlarına göre kadın öğretmen adaylarının lehine anlamlı farklılık vardır.  3. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları ile 4. Sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının Teknoloji Tutum Ölçeği’nden aldıkları puanlarının ortalamaları arasında yapılan bağımsız t testi sonuçlarına göre istatistiksel olarak herhangi bir grubun lehine anlamlı farklılık yoktur. Teknoloji Tutum Ölçeği’nden alınan puanların ortalamalarının öğretmen adaylarının akademik ortalamalarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis-H sonucunda grupların ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Sonuç: Araştırma sonucunda adayların cinsiyetleri arasında bir karşılaştırma yapıldığında kadın öğretmen adayların lehine yönelik anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir. Akademik ortalamalarına baktığımız zaman ise 3. Sınıf öğrencilerinin 4. Sınıf öğrencilerine göre teknolojiye yönelik tutum ortalamalarının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Küresel bir salgının etkisiyle değişen ve uyarlanan eğitim sistemimizde yer alacak öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının belirlenmesi ve bunlara yönelik iyileştirici çalışmaların yapılması önerilmektedir. Bu çalışmanın yapılabilecek iyileştirici çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.Keywords
Sınıf öğretmenliği, Teknolojiye yönelik tutum, aday öğretmen

References