INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK, YÖNETİCİ DESTEĞİ, İLETİŞİM, İŞ YERİNDE İYİLİK HALİ VE ÖRGÜTSEL PARANOYA İLİŞKİLERİ

Bu çalışmada, dönüşümcü liderlik, yönetici desteği, iletişim, işyerinde iyilik hali ve örgütsel paranoya ilişkileri araştırılmıştır. Araştırmada, Bassve Avolio (1994) tarafından geliştirilen ve Kanste, Miettunen ve Kynga’nın (2007) çalışmasından alınan Dönüşümcü Liderlik Ölçeği, Paulin, Ferguson ve Bergeron (2006)’un çalışmasından alınan Yönetici Desteği Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca, ana kaynağını Bove´e ve Thill’in (2007) çalışmasının oluşturduğu, Parboteeah ve Diğerlerinin (2010) çalışmasından alınan İletişim Ölçeği, Fenigstein ve Vanable (1992)’ın çalışmasından alınan Örgütsel Paranoya Ölçeği, Daniels’ın (2000) çalışmasından alınan İş Yerinde İyilik Hali Ölçeği ile veriler toplanmıştır. Araştırma, İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nden 2 ildeki 4 hastaneden rastgele örneklem seçilerek 400 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Hastane büyüklüklerine göre “tabakalı örnekleme” yöntemiyle orantılı olmak üzere “rastgele örnekleme” metodu kullanılarak katılımcılara ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda dönüşümcü liderlik ile yönetici desteği arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Bunun yanında, yönetici desteği ile iletişim arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Bununla birlikte, iş yerinde iyilik hali (negatif duygulanım), yönetici desteğiyle negatif ve örgütsel paranoyayla pozitif anlamlı ilişki göstermiştir. Diğer tüm değişkenler arasında istatistikî açıdan anlamlı ilişki bulunamamıştır.Keywords
Dönüşümcü Liderlik, Yönetici Desteği, İletişim, Örgütsel Paranoya

References