INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ VE BUNA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışma; savunma sanayi sektöründe uygulanan personel güçlendirme uygulamalarının, çalışanlar üzerinde yarattığı örgütsel bağlılığa olan etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde; personel güçlendirme kavramı, personel güçlendirmenin önemi, benzer kavramlarla ilişkisinden söz edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde; örgütsel bağlılık kavramı, önemi, türleri ve örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, personel güçlendirme uygulamalarının örgütsel bağlılık üzerinde yarattığı etkiler hakkında ulaşılan uygulama sonuçları ortaya konulmaktadır. Çalışmanın uygulama aşamasında anket tekniği kullanılmaktadır. Sonuç bölümünde ise; personel güçlendirmenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri ele alınmış, konu üzerine tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Elde edilen veriler, SPSS 22.0 ve AMOS 24 (analysis moment of structures) paket programından faydalanılarak ve beşli Likert tipi ölçek, maximum likelihood hesaplama yöntemleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, personel güçlendirme ile çalışanların örgütsel bağlılıkları arasında istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Personel Güçlendirme, Örgütsel Bağlılık, Güç, Bağlılık

References