INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


FARKLI İLLERDE ÖĞRENİM GÖREN SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, spor lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmada tarama modellerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini evrenden basit tesadüfü örnekleme yöntemiyle seçilmiş Adıyaman, Elazığ ve Malatya’da öğrenim gören 146 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada “Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin ölçek maddelerine vermiş oldukları cevaplardan hareketle, Adıyaman ile Elazığ spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin Malatya’da öğrenim gören öğrencilere göre daha fazla öğretmenlik mesleğine ilişkin algı puanlarının olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Adıyaman ilinde okuyan üç ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören erkek öğrencilerin diğer illerdeki üç ve dördüncü sınıflarda öğrenim gören erkek ve kadın öğrencilere göre öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum düzeylerinin fazla olduğu saptanmıştır.Keywords
Öğretmenlik Mesleği, Tutum, Spor Liseleri.

References