INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK ERTELEME VE YABANCILAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının akademik erteleme ve yabancılaşma davranışlarını incelemektir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden kesitsel tarama yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmanın örneklem grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören 623 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel verileri, bilgi formu, akademik erteleme ölçeği, öğrenci yabancılaşma ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veri analizinde betimleyici istatistikler sunulmuş, ayrıca veriler normal dağılım gösterdiği için parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmada ilişkisiz örneklemler t-testi, tek faktörlü varyans analizi, Pearson korelasyon katsayısı ve doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışlarının “Anne Eğitim Durumu”, “Akademik Özgüven” değişkenleri ile öğrenci yabancılaşma davranışlarının “Baba Eğitim Durumu”, “Akademik Özgüven” değişkenleri ile anlamlı derecede farklılaştığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışları ile yabancılaşma davranışları arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişki olduğu; öğrenci yabancılaşma değişkeninin öğretmen adaylarının akademik erteleme eğilimleri üzerinde önemli bir yordayıcı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştırKeywords
Öğretmen Adayları, Akademik Erteleme, Öğrenci Yabancılaşması

References