INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖĞRETMENLERİN OKUL MÜDÜRÜ DESTEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Çalışanlar, işleriyle ilgili konularda yöneticilerden destek görmek ister. Yönetici desteği, çalışanların performans ve motivasyonlarını yükseltir, kurumlarına bağlılık ve güvenlerini geliştirir. Bu yararları dolayısıyla yönetici desteğinin kurumların gelişimine de önemli katkıda bulunduğu söylenebilir. Yönetici desteğinin öğretmenler için de oldukça önemli bir etken olduğunu söylemek mümkündür. Yöneticileri tarafından desteklendiklerini algılayan öğretmenler öğretim, öğrencilere rehberlik, okullarını geliştirme, mesleki gelişim ve meslektaşlarıyla iş birliği sorumluluklarını gereğince, etkili bir şekilde yerine getirebilecektir. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin okul müdürü desteğiyle ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 25 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubu, nitel araştırmada kullanılan amaçlı örneklemin ölçüt örnekleme yönte­miyle belirlenmiştir. Buna göre en az 10 yıllık öğretmenlik deneyimi olan ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğretmenler çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucu olarak öğretmenlerin okul müdürlerinden destek görmek istedikleri konular / alanlar, okul müdürünün öğretmenlere destek olmasını engelleyen faktörler, okul müdürlerinin öğretmenleri desteklediklerini gösteren tutum ve davranışlar tespit edilmiştirKeywords
Yönetici desteği, okul müdürü, öğretmen görüşleri.

References