INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ORYANTİRİNG SPORU YAPAN GENÇLERİN SERBEST ZAMAN MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ

Oryantiring sporu son yıllarda hızla gelişin bir spor olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gelişim ile beraber oryantiring sporuna olan ilgi ciddi bir artış göstermeye başlamıştır. Bu araştırmanın amacı, 15 yaşında oryantiring sporu yapan gençlerin serbest zaman motivasyonlarını incelemektir. Bu kapsamda araştırmamıza 188 (113 kadın, 75 erkek) oryantiring sporcusu katılmıştır. Veriler 2019 yılında Gaziantep ilinde yapılan Türkiye Oryantiring Federasyonu oryantiring gelişim kampında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Pelletier, Vallerand, Blais ve Brière (1991) tarafından geliştirilen, ilk kez Mutlu (2008) tarafından daha sonra Güngörmüş (2012) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılarak Türkçeye uyarlanan “Serbest Zaman Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 istatistik programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Verilerin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .80 olarak bulunmuştur. Sporcuların % 72,9’u 1-3 yıllık deneyime sahiptir. Cinsiyet, lisans ve başka doğa sporu yapıyor olma değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Deneyim alt boyutunda ise motivasyonsuzluk, bilmek ve başarmak, uyaran yaşama ve özdeşim/içe atım alt boyutlarında anlamlı farklar bulunmuştur. Bir serbest zaman etkinliği olarak oryantiring de, deneyimi fazla olanların serbest zaman motivasyonları daha yüksektir. Bu durum oryantiring sporuna katılımı etkileyebilmektedir.  Deneyimi daha az olan sporcuların ise motivasyonsuzluk yaşadığı görülmüştür. Oryantiring sporcularını teşvik edici çalışmaların desteklenmesi ve yaygınlaştırılması önerilmektedir.Keywords
Oryantiring, doğa sporu, motivasyon, serbest zaman

References