INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÇEVRESEL MALİYETLERE VERİLEN ÖNEM DÜZEYİNİN TESPİT EDİLMESİ : TRA1 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA

Ortaya çıkış şekillerine göre farklılık gösteren çevresel maliyetler işletmeler tarafından çevreye verilen zararları karşılamak veya önlemek amacıyla katlanılan maliyetler olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda çalışmamızın amacı TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Bölgesinde faaliyet gösteren üretim işletmelerinin çevresel maliyetlere verdikleri önem düzeyinin belirlenmesidir. Uygulamada faktör analizi yöntemi kullanılmış olup araştırma kapsamında oluşturulan hipotezler Mann-Whitney U yöntemi ile test edilmiştir. Araştırma kapsamında oluşturulan model çerçevesinde işletmelere ait özellikler ile çevre maliyetler karşılaştırılarak çevresel maliyetlere verilen önem düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan analizlerde işletmelerin faaliyet süreleri ve faaliyette bulundukları iller ile çevresel maliyetler, arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Genç işletme diyebileceğimiz (0-10 yıl arasında faaliyette bulunan) işletmelerin çevresel maliyetlere daha fazla önem verdiği tespit edilmiştir.Keywords
Muhasebe , Çevresel Maliyetler, İçsel Maliyetler, Dışsal Maliyetler, Faktör Analizi

References