INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


EĞİTİMDE ÇOK DİLLİLİK TARTIŞMALARINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ KÜRT DİLİ EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Eğitimde çok dillilik tartışmaları uzun bir süredir ülkemizde devam etmektedir. Bu tartışmaların temelinde ise eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Türkçe dışında başka bir lisan ile nasıl yapılacağı mevcuttur. Kürtçe’nin bir eğitim dili örneği olarak Türkçe ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlaması ise bu tartışmaların merkezinde yer almıştır. Belli dönemlerde Kürtçe dil kursları kurulmuş ve sonrasında YÖK’ün aldığı karar ile Mardin Artuklu, Muş Alparslan ve Bingöl Üniversitelerinde Kürtçe eğitimlerinin lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında eğitim ve öğretim faaliyetleri başlamıştır. İşte bu çalışma, Kürtçe’nin eğitim-öğretim dili olarak başladığı üniversitelerden biri olan Muş Alparslan Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri üzerine yapılmış ve çok dillilik ile diğer değişkenler arasındaki ilişkiyi merkeze almıştır. Kürt Dili ve Edebiyatı yeni kurulan bir bölüm olduğu için şu anki mevcut öğrenci sayısı 128’dir ve hazırladığımız anket, amaçlı örneklem yöntemiyle 48 bayan 80 erkek üzerinde uygulanmıştır. Uygulanan bu anketler SPSS veri çözümleme tekniği ile analiz edilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Bu açıklamaların ışığında ise çok dilli eğitimin problemlerinin çözülmesiyle birlikte kalıcı olup olamayacağı hususu da yine karşılaştırmalı olarak Kay Kare Testi, Frekans ve Çapraz Tablo ile analiz edilmiş ve bu bilgiler neticesinde genel bir değerlendirme yapılmıştır.Keywords
İkidil, Kürt Dili ve Edebiyatı, SPSS, Üniversite, Eğitim.

References