INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KAMU POLİTİKASI ANALİZİ YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDEN TÜRKİYE’DE SAĞLIK SİGORTACILIĞI: TEZ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

Kamu yararını gözeten, kamu kuruluşları ya da kamu kuruluşlarının gözetim ve denetimi altındaki özel kurumlarca sunulan hizmetler kamu hizmeti olarak tanımlanır. Sağlık sigortası hizmetleri de bu yönüyle kamu hizmeti bağlamında ve dolayısıyla kamu politikası kapsamı içerisinde incelenmesi gereken konulardan birisidir. Türkiye’de hizmetin, sosyal devletin bir yansıması olarak devlet, buna ek ve tamamlayıcı olarak ise özel sektör tarafından veriliyor olması, konuyu kamu politikası analizinin rasyonel, post-pozitivist ve karma yaklaşımları bağlamında tartışma nesnesi haline getirmektedir. Dolayısıyla Türkiye’deki sağlık sigortası konusu, kamu politikası analizi yaklaşımlarının soyut sınırlarını daha görünür hale getirmek üzere güzel bir örnektir. Diğer yandan, sağlık sigortası konusunun Türkçe alan yazınındaki farklı boyutlarını söz konusu yaklaşımlar çerçevesinde ortaya koymak, sigortacılık ve kamu politikası alan yazını açısından önem arz etmektedir. Bu sava bağlı olarak çalışmada sağlık sigortası hizmetleri konusu kamu politikası yaklaşımları etrafında tartışılmıştır. Türkiye’de sağlık sigortacılığı hizmetlerinin bu yaklaşımlar boyutundaki durumunu irdelemek üzere konu hakkında yazılmış ve tez dosyalarına ulaşılabilen 75 adet lisansüstü tez üzerine bir içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, tezlerin kamu politikası analizi yaklaşımları içerisindeki dağılımları üzerinden mevcut duruma ilişkin birtakım çıkarımlarda bulunulmuştur.Keywords
Sağlık Sigortacılığı, Kamu Politikası Analizi, İçerik Analizi, Türkiye.

References