INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı sağlık yöneticiliği adaylarının duygusal zekâ ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği bölümünde öğrenim gören 165 öğrenciden anket yoluyla veri toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS 20.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan korelasyon analizinin sonucunda duygusal zekâ ile problem çözme becerisi arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca regresyon analizinin sonucunda duygusal zekânın problem çözme beceresini etkilediği tespit edilmiştir.Keywords
Duygusal Zekâ, Problem Çözme Becerisi, Sağlık Kurumları Yönetici Adayı

References