INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TEKNOLOJİNİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ: DÜNYA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Kalkınma sosyo-ekonomik gelişmişliğin önemli bir parçasıdır. Ülkelerin teknolojik gelişme düzeyleri, inovatif faaliyetleri, Araştırma –Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları ekseninde dünya üzerinde oynadıkları rolleri vardır. Bu roller ülkelerin kalkınma seviyesine göre değişmektedir. Günümüz dünyasında özellikle bölgesel bazda yapılan araştırmalar, bölge aktörlerinin bölgenin kalkınmışlık seviyesini arttıran önemli bir güç olduğunu belirtmektedir. Bu çalışmanın amacı teknolojik gelişme açısından dünyaya yön veren ülkeleri bölgesel kalkınma özelinde değerlendirip, teknolojik faaliyetlerinin ülkelerinin kalkınmışlık düzeyine etkisini analiz etmektir Çalışmada kalkınma kavramı ve kalkınma teorilerinden bahsedilmiş, bölgesel kalkınmanın ve teknolojinin ülkelerin gelişmişlik seviyesine etkisi üzerinde durulmuştur. Konu ile ilgili literatür çalışması özetlendikten sonra, Hollanda, Almanya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri(ABD) gibi ülkeler incelenmiştir.Keywords
Teknoloji, İnovasyon, Ar-Ge, Bölgesel kalkınma

References