INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


AN INVESTIGATION ON THE PARTICIPATION OF UNIVERSITY STUDENTS IN SOCIAL ACTIVITIES AND THEIR PERCEPTIONS OF LEISURE TIME

Bu araştırmanın amacı, üniversitelerde okuyan gençlerin serbest zamanlarını nasıl geçirdiklerini tespit etmek ve buna bağlı olarak serbest zamanlarında yaptıkları sosyal faaliyetlerle ilgili algılarını incelemektir. Araştırma üniversitelerdeki sosyal imkanların ve tesislerin mevcut durumunun ortaya konması açısından önem arz etmektedir. Araştırmanın evrenini 2015-2016 yılında Gaziantep Üniversitesinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemi ise Gaziantep Üniversitesi Kültür Müdürlüğüne gelen çeşitli bölümlerde okuyan 318 (167 erkek, 151 kadın) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Esteve, Martin ve Lopez (1999) tarafından geliştirilen ve Gürbüz, Özdemir ve Karaküçük (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan serbest zaman anlamı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri normal dağılım göstermediği için iki grup durumunda Mann-Whitney U testi, ikiden fazla grup durumunda ise Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .92 olarak bulunmuştur. Sonuçta cinsiyet, bölüm, yaş ve katıldığı sosyal faaliyet dalına göre istatistiksel olarak anlamlı farklara rastlanmıştır (p<0.05). Sonuçlara göre, öğrencilerin çoğunun sosyal faaliyetlere katılmaktan memnun olduğu söylenebilir. Lisans mezunları sosyal ve kültürel faaliyetlere daha çok katılım göstermiştir. Etkinliklere katılan öğrenciler serbest zamanlarını verimli olarak değerlendirmektedir. Öğrenciler için daha fazla tesis ve imkanın yaratılması serbest zamanların değerlendirilmesinde daha faydalı olacaktır.Keywords
Üniversite, Spor, Serbest zaman, Rekreasyon

References