INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


VÜCUT GELİŞTİME BRANŞINDAKİ ERKEK SPORCULARIN NARSİSİZM DÜZEYLERİ ve BEDEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Yapılan bu çalışmanın amacı, vücut geliştirme sporcularının narsisizm düzeyleri ile beden algıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın grubu; Türkiye’de ilk üç dereceye girmiş olan vücut geliştirme branşındaki 42 sporcu oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, 2005 yılında Colombiya Üniversitesi’nden Dr. Ames ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve Salim Atay tarafından 2009 yılında geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılarak Türkçeleştirilen 16 soruluk ‘‘Narsistik Kişilik Envanteri’’ ile Selim Hovardaoğlu tarafından 1986 yılında Türkçe’ye çevrilerek geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan ‘‘Beden Algısı Ölçeği’’ kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Persoan Korelasyon analizi, regresyon analiz ve tanımlayıcı istatistik sporcuların narsisizm skoru ( 8,1429 ± 4,09980) olarak, beden algısı skoru (74,0000± 15,15610) olarak tespit edilmiştir. Yapılan istatistiki analiz sonuçlarına göre, vücut geliştirme branşındaki sporcuların narsisizm düzeyi ile beden algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki belirlenmiştir.Keywords
Beden Algısı, Narsisizm, Vücut Geliştirme

References